Điều Lệ – Nội Quy

             Hội VĂN HÓA GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN                              
( PHAN THANH GIẢN CULTURE AND EDUCATION FOUNDATION, INC.)

 

Chúng tôi những nhà giáo và những người Việt Nam tại Hải Ngoại, trong buổi hội thảo được tổ chức tại Phoenix,  Arizona vào ngày 11 tháng 10 năm 2014, đại đa số đã đồng ý thành lập một Hội Văn Hóa và Giáo dục để góp phần “Phát huy và Bảo tồn nền Văn Hóa Nhân Bản và Tiếng Nói Việt Nam tại Hải Ngoại “

Một Bản Điều lệ và Nội qui  quy định việc Tổ chức và Điều hành của Hội.

                      

ĐIỀU  LỆ

 

ĐIỀU I

          Nay thành lập một tổ chức,  thiện nguyện bất vụ lợi, Văn Hóa và Giáo Dục lấy  tên :

          Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản”

         Hội viên là tất cả mọi cá nhân tôn trọng, chấp nhận Điều Lệ và Nội Quy của    Hội, có đơn xin gia nhập và được chấp nhận.

        Hội sẽ hoạt động khắp mọi nơi phù hợp với tôn chỉ, mục đích và luật pháp của Hoa Kỳ .

ĐIỀU II

       Tôn Chỉ và Mục Đích

            1/ Phát Huy Văn Hóa và Giáo Dục Nhân Bản của Dân Tộc Việt Nam

            2/Bảo Tồn Tiếng Nói và Chữ Viết Việt Nam tại Hải Ngoại .

        3/Bảo Trợ Văn Hoá và Giáo Dục mọi mặt cho cá thể, tổ chức của Cựu Học Sinh, của Cộng Đồng Người gốc Việt.

ĐIỀU III

        Trụ sở Hội là địa chỉ của đương kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều Hành.

 

ĐIỀU  IV     

       Tổ Chức và Điều Hành:

            P.T.G. Foundation được thành lập gồm có:

                a/ Đại Hội Đồng: Bao gồm tất cả Hội viên Hoạt Động và những người sáng lập.

                b/  Hội Đồng Đại Diện: Do Đại Hội Đồng đề cử. Tuy nhiên nhiệm kỳ đầu tiên Hội Đồng Đại Diện do quý vị sáng lập đề cử.

               c/ Hội Đồng Điều Hành: do Hội Đồng Đại Diện đề cử.

              d/  Hội Đồng Cố Vấn: do Hội Đồng Đại Diện và Điều Hành mời.

ĐIỀU  V

             Một Bản Nội Qui  sẽ  quy định chi tiết cách tổ chức, ấn định quyền hành và trách nhiệm của từng Hội đồng, của những vị hữu trách cũng như lãnh vực hoạt động .

ĐIỀU  VI

          Tài sản của Hội do hội viên đóng góp, gây quỹ, nhận ủng hộ, xin trợ cấp từ các hội đoàn hoặc của chính quyền, gồm có hiện kim hoặc hiện vật.

ĐIỀU  VII

        Giải tán Hội do Hội Đồng Đại Diện đề nghị và được Đại Hội đồng chấp thuận với túc số 2/3 của Đại Hội, khi đó Đại Hội đồng phải đề cử một ủy ban thanh toán phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ.

 

 NỘI  QUI

 

 Điều I

              Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation bao gồm tất cả mọi người tôn trọng, chấp nhận Điều Lệ và Nội Qui của Hội và có đơn xin gia nhập đã được Ban chấp hành chấp thuận hoặc được Ban chấp hành mời.

            Hội hoạt động trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada và mọi nơi, nếu được phép và phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Hội.

Điều II

              Hội viên gồm có:

                    a/ Hội viên sáng lập là những người đã đứng ra lập và xây dựng Hội khởi đầu.

                   b/Hội viên hoạt động: những vị có đơn xin gia nhập, được chấp thuận và có đóng niên liễm, hoặc được Hội Đồng Điều Hành mời. Tiền niên liễm do Ban chấp hành ấn định.

                   c/  Hội viên danh dự: những vị giúp đỡ Hội về tinh thần hay vật chất, được  Hội  ghi nhận và được mời.

Điều III

           Tổ Chức  và Điều Hành

                   Hội Phan Thanh Giản Foundation được Thành lập và Điều hành gồm có:

                      Khoảng 3-1: Đại Hội Đồng: Bao gồm tất cả các hội viên Sáng lập và hội viên Hoạt động.

              Đại Hội đồng là cơ quan quyền lực tối cao của hội.

             Đại Hội Đồng có nhiệm vụ:

                   a/ Đề cử Hội Đồng Đại Diện

                  b/ Duyệt, phê chuẩn các dự án, tất cả hoạt động của hội do Hội Đồng Đại Diện trình lên.

                 c/ Tu chỉnh Điều lệ, Nội qui

               d/ Giải tán Hội, do Hội đồng Đại Diện và Hội Đồng Điều Hành đề nghị

            Đại Hội Đồng: Hai năm họp một lần do chủ tịch Hội Đồng Đại Diện mời.

 

Khoảng 3-2: Hội Đồng Đại Diện có từ 7đến 15 vị, do Đại hội đồng bầu ra theo thể thức trực tiếp, kín. Một ủy ban bầu cử sẽ qui định chi tiết về cách thức bầu cử. Tuy nhiên Hội Đồng Đại Diện đầu tiên thì do quý vị sáng lập mời.

 

           Hội Đồng Đại Diện gồm có:

               1/ Chủ tịch

             2/ Phó chủ tịch

            3/ Tổng thơ ký

           4/ Nhiều ủy viên

        Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thơ ký là Uỷ Ban thường vụ của Hội đồng Đại diện, có nhiệm vụ điều hành hoạt động của Foundation trong lúc Đại hội Đồng không có phiên họp.

       Chủ tịch là phát ngôn nhân chính thức của Hội Đồng Đại Diện; vị nầy có quyền quyết định khi biểu quyết  đồng phiếu.

       Phó chủ tịch phụ tá chủ tịch, sẽ thay thế chủ tịch lúc chủ tịch vắng mặt.

        Tổng Thơ ký  lập biên bản, giữ gìn sổ sách, tường trình lên Đại Hội Đồng những hoạt động của Foundation.

       Các Ủy Viên giúp Ban Thường Vụ và điều hành các ủy ban, tùy theo nhu cầu.

 

      Hội Đồng Đại Diện có nhiệm vụ :

               1/ Đề cử Ban thường vụ của Hội Đồng Điều Hành gồm có chủ tịch , phó chủ tịch, thơ ký và thủ quỹ.

              2/  Qui định những hoạt động của Foundation.

             3/ Duyệt xét, chuẩn y những hoạt động hoặc  đề nghị của Hội đồng điều hành.

            4/ Phúc trình lên Đại Hội đồng những hoạt động của Foundation.

           5/  Đề nghị giải tán Foundation.

     Hội Đồng Đại Diện nhận từ chức Ban thường vụ của Hội Đồng Điều Hành , hoặc bãi chức một hay nhiều hoặc toàn thể nếu được 2/3 tổng số Hội Đồng Đại Diện chấp nhận.

   Nhiệm kỳ của Hội Đồng Đại Diện là 3 năm.

 

Khoản 3-3: HỘI  ĐỒNG  ĐIỀU  HÀNH

                      1/  Nhiệm kỳ 2 năm

-Gồm có : chủ tịch, một phó chủ tịch, thủ quỹ và thơ ký. Những vị nầy là Ban Thường Vụ của Hội Đồng Điều Hành và nhiều ủy viên, tùy theo nhu cầu.

            -Ban Thường Vụ do Hội Đồng Đại Diện đề cử theo đề nghị của chủ tịch Hội Đồng Điều hành.

             -Ban Thường Vụ có trách nhiệm giải quyết những vấn đề quan trọng, đột xuất.

              -Quyết định của Hội Đồng Điều Hành dựa trên đa số tương đối.

               2/ Nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị:

              * Chủ tịch: Do Hội Đồng Đại Diện đề cử, phải là một vị trong Hội Đồng Đại Diện. Chủ Tịch thay mặt Hội Đồng Điều Hành, là phát ngôn viên của Hội Đồng Điều hành, chủ tọa các phiên họp, ra lịnh chi xuất … là lá phiếu quyết định nếu một vấn đề được biểu quyết đồng phiếu.

              * Phó chủ tịch: có thể là một vị của Hội Đồng Điều Hành, phụ tá và thay mặt chủ tịch.

              * Thơ ký: có thể là một vị của Hội Đồng Điều Hành, ghi chép các phiên họp, soạn thảo các văn thơ, tường trình các các hoạt động của Hội Đồng Điều Hành lên Hội Đồng Đại Diện.

              *  Thủ quỹ : phải là một vị của Hội Đồng Điều Hành, giữ tài sản của Hội : hiện kim, hiện vật . Hiện kim phải được ký thác ở một  ngân hàng được Hội Đồng Điều Hành chỉ định; chi xuất theo lịnh của Hội Đồng Điều Hành và ngân phiếu phải được chủ tịch duyệt y.

            * Các Uỷ viên : số ủy viên tùy theo nhu cầu, chia ra nhiều tiểu ban, các ủy viên do Hội Đồng Điều Hành đề cử.

               3/ Hội Đồng Điều Hành: soạn thảo và đề nghị các dự án hàng năm trình lên Hội Đồng đại diện để duyệt y, thi hành.

Khoản 3-4     HỘI  ĐỒNG CỐ VẤN

                      Gồm có những vị đã từng lãnh đạo nền Văn Hòa Giáo Dục của  Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 hoặc những nhà văn nhà giáo được nhiều người biết; được Hội Đồng Điều Hành mời để xin giúp  ý kiến cho Hội P.T.G. Foundation phải làm gì tại hải ngoại, để góp phần ” Bảo Tồn và Phát Huy Nền Văn Hóa Giáo Dục Nhân Bản, tiếng nói Việt Nam tại hải ngoại”.

ĐIỀU  IV

               Giải tán: Trong trường hợp không thể hoạt động được Hội Đồng Điều Hành với sự chấp thuận của 2/3 đề nghị lên Hội Đồng Đại Diện và Đại Hội Đồng, giải tán Hội.